Bonifacy Miązek as a Historian of Poland’s Literature


Abstract

The subject of this article is the presentation of the scientific achievements of Bonifacy Miązek – an emigrant poet, critic and historian of literature. This article discusses the historical/literary dissertations of a Viennese scholar published in German (Die lyrische Beschreibung im Nachkriegsschaffen Kazimierz Wierzyńskispolnische Literatur 1863–1914. Darstellung und Analyse, Polnische Literatur des Mittelalters und der Renaissance, Studien zur polnischen Literatur). The academic books of the professor show an innovative structure  which broadens the reader's knowledge of interesting issues relating to reception aesthetics, and the reception models of Polish writers at home and abroad. Publications by Bonifacy Miązek enrich and systematize knowledge about Polish literature, expose a new look of the work of recognized authors, and introduce new names and titles.


Keywords

Bonifacy Miązek; literatury historian; Middle Ages and renaissance; Polish literature in the years 1863–1914; history of Polish literature abroad

Dudek J., Liryka Kazimierza Wierzyńskiego z lat 1951–1969, Zakład Narodo-wy im. Ossolińskich, Wrocław 1975.

Karst R., Bonifacy Miązek jako historyk literatury, „Tydzień Polski” 31.08.1985, s. 9.

Kuczyński K.A., Obrączka P., Bibliografia prac Ks. Profesora Bonifacego Miąz-ka, [w:] „Ziarna złej tęsknoty...” Szkice o poezji Bonifacego Miązka, red. E. Białek, Quaestio, Wrocław 2010, s. 145–168.

Kuczyński K.A., Ze wsi w daleki świat. O życiu i twórczości ks. prof. Bonifacego Miązka, Expol, Łódź 2007.

Kuczyński K.A., Z Ziemi Kieleckiej, [w:] Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Dra hab. Bonifacego Miązka w 70. rocznicę urodzin, red. K.A. Kuczyński, P. Obrączka, Galeria Nauki i Sztuki, Londyn 2005, s. 13–24.

Kuczyński Krzysztof A., B. Miązek, Polnische Literatur des Mittelalters und der Renaissance, „Studia Historica Slavo-Germanica“ 1996, t. 20, s. 165.

Miązek B., O głównych motywach w liryce Kazimierza Wierzyńskiego po roku 1945, [w:] B. Miązek, Teksty i komentarze, Sandomierz 1996, s. 15–28.

Miązek B., Przemówienie w Londynie z okazji otrzymania nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (1996), [w:] K.A. Kuczyński, Ze wsi w daleki świat. O życiu i twórczości ks. prof. Bonifacego Miązka, Expol, Łódź 2007, s. 111–118.

Mochoń M., Bonifacy Miązek – wykładowca, badacz i krytyk literacki, [w:] Szkice do portretu Bonifacego Miązka, red. J. Pacławski, Kieleckie Towa-rzystwo Naukowe, Kielce 2000, s. 131–180.

Niewczas A., O Wierzyńskim w Austrii, „Więź” 1980, nr 9, s. 139.


Published : 2019-12-30


Radłowska, J. (2019). Bonifacy Miązek as a Historian of Poland’s Literature . Transfer. Reception Studies, 4, 247-259. https://doi.org/10.16926/trs.2019.04.15

Justyna Radłowska  justyna.radlowska@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski (Wrocław)  Poland
https://orcid.org/0000-0002-5376-8107